Forside

Bestemmelserne herom

 

Byggesager vedrørende enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse er ikke omfattet af kravet om stikprøvekontrol.

Kravene til tæthed er, at volumenstrømmen gennem utætheder i klimaskærmen ikke må overstige 1,0 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved en trykforskel på 50 Pa. Resultatet af trykprøvningen er gennemsnittet af resultatet ved måling med over- og undertryk. For bygninger med høje rum, hvor klimaskærmens overflade divideret med etagearealet er større end 3, kan krav om, at volumenstrømmen gennem utætheder ikke overstiger 0,3 l/s pr. m2 klimaskærm benyttes som alternativ til ovennævnte 1,0 l/s pr. m2 opvarmet etageareal.
For bygninger i lavenergiklasse må volumenstrømmen gennem utætheder i klimaskærmen i nye bygninger opvarmet til 15 °C eller mere ikke overstige 0,7 l/s pr. m2 opvarmet etageareal ved en trykforskel på 50 Pa. For bygninger med høje rum, hvor klimaskærmens overflade divideret med etagearealet er større end 3, må volumenstrømmen gennem utætheder ikke overstige 0,21 l/s pr. m2 klimaskærm.

Kravet kan dokumenteres ved at foretage trykprøvning af bygningen eller repræsentative dele af større bygninger.

Såfremt et firma foretager trykprøvning af volumenstrømmen gennem utætheder og dokumenterer prøvningsresultatet, kan firmaet benytte resultatet ved beregning af energibehovet. Foreligger dokumentation ikke, benyttes 1,5 l/s pr. m2 ved 50 Pa.

Grundlaget for tæthedskravet
Prøvning af tæthed sker på grundlag af metode 3 i DS/EN ISO 9972 Bygningers termiske ydeevne. Bestemmelse af bygningers luftgennemtrængelighed – Prøvningsmetode med overtryk skabt af ventilator.

Måling kan foretages for en hel bygning. For etageboliger kan trykprøvningen dog også foretages for en eller flere boliger. Ved trykprøvning heraf kan eventuelle utætheder imidlertid også vise sig at skyldes mangelfuld lydisolering og brandtætning mod tilstødende boliger. Konstatering af dette kan ligeledes være positivt i en fase, hvor fejlene kan rettes.

Hvem kan måle
I bygningsreglementet er der ikke særskilte krav til de virksomheder, der foretager tæthedsmåling. Det er imidlertid væsentligt, at de personer, der foretager målingerne, har den tilstrækkelige viden om tæthedsmåling, er i stand til at tolke måleresultaterne og anvender kalibreret måleudstyr, der måler korrekt.

For at højne kvaliteten og pålideligheden af firmaernes målinger er der etableret to certificeringsordninger, der hver for sig certificerer virksomheder, der kan foretage tæthedsmåling. De certificerede firmaer er underlagt kontrol med, at de har de nødvendige kompetencer, at de har deres kvalitetssikring i orden, og at de får deres måleudstyr kalibreret løbende.

De to certificeringsordninger er etableret af:

  • Byggeriets Kvalitetskontrol A/S og
  • Dansk Standard.

Alle virksomheder, der opfylder betingelserne, kan blive certificeret af en af de to udbydere. Ingen af de to ordninger er indtil videre akkrediteret af DANAK.

Hvordan opnås tætheden?
I lette vægge og loftskonstruktioner kan tætheden med fordel opnås ved at placere membraner, så de ikke beskadiges som følge af ændringer i elinstallationer, stikkontakter og lampeudtag eller indbygning af spots, fx ved at placere dem 50 mm inde i isoleringslaget.

Såfremt tætheden er opnået med membraner, er det vigtigt at sikre, at samlingerne er tætte og at levetiden af tæthedsløsningen svarer til levetiden for den konstruktion, løsningen er indbygget i. Anvendes fx tapesamlinger, hvor der kan være usikkerhed ved hæftningen på langt sigt, bør løsningen suppleres med klemte samlinger.

Måling i større bygninger
En række firmaer har erfaringer med måling af tæthed i meget store bygninger. Her er det vigtigt, at det sikres, at bygningen er klargjort hertil. Prøvningen må i nogle tilfælde ske ved anvendelse af flere ventilatorer. I større etageejendomme stiller nogle kommuner krav til måling af tæthed i enkelte boliger. Her vil en tæthedsmåling ud over utætheder i klimaskærmen også kunne vise, om der er mangelfuld tæthed af etageadskillelse eller vægge til tilstødende boliger. Mangler der har betydning for både lydisolation og brandsikring.

Det kan også være hensigtsmæssigt at analysere eventuelle risici og håndtere dem. Er der fx facadepartier med stor gentagelseseffekt, kan en tæthedsprøvning af et facademodul være fordelagtig, så eventuelle problemløsninger ikke gentages 1000 gange.

Kan tætheden opretholdes i bygningens levetid?
Erfaringer med robustheden af tætte bygninger er ret begrænsede. Ved måling er det konstateret, at et lavenergihus opført ved Danmarks Tekniske Universitet omkring 1980 stadig 30 år senere var meget tæt.

En svensk undersøgelse gennemført af SP viste, at 10 år efter opførelse af 20 lavenergirækkehuse var de fortsat uforandret tætte. I bebyggelsen var der efterfølgende installeret paraboler og antenner. Gennembrydning af membraner var imidlertid foretaget på en sådan måde, at tætheden ikke var blevet forringet i dette byggeri. I nyt byggeri bør fremtidige gennembrydninger forberedes, så de kan ske uden store lækager.

Almindelig vedligeholdelse med tjek af tætningslister på døre og vinduer er ligeledes nødvendige for at sikre en fortsat lufttæthed.