Energiforsyning og ventilation


Fjernvarme
Tidligere blev fjernvarmeinstallationer i mindre bygninger under 300 m2 næsten altid udført uden automatisk regulering af varmeinstallationen efter varmebehovet. Til brug for den nye varmenorm har SBi udarbejdet en analyse, der viser, at automatik på eksisterende små fjernvarmeinstallationer er endog meget rentabelt. Det samme gælder for nybyggeri, der på trods af det lave energibehov også har fordel af, at det ukontrollerede varmetab fra rørnettet minimeres.

Varmepumper
For luft/vand og væske/vand varmepumper indeholder bygningsreglementet en række krav baseret på en normeffektfaktor beregnet af producenten. For varmepumper, der fremover optages på Energistyrelsens liste over varmepumper, skal denne normeffektfaktor dokumenteres gennem prøvning foretaget på et akkrediteret laboratorium.

For luft/luft varmepumper gælder, at de skal opfylde klasse A i opvarmningstilstand.

Den europæiske standardiseringsorganisation CEN har ultimo 2011 vedtaget standarden DS/EN 14825 Airconditionanlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne kompressorer til rumopvarmning og -afkøling - Prøvning og vurdering under dellast. Standarden muliggør oplysninger om varmepumpers ydelse baseret på prøvning og beregning af en SCOP-værdi (seasonal coefficient of performance). Denne værdi er ligesom normeffektfaktoren et udtryk for varmepumpens energieffektivitet på årsbasis. På baggrund af en række afprøvninger er det muligt at sidestille krav baseret på normeffektfaktormetoden med SCOP-værdier gange en faktor. Derfor er bestemmelserne i BR 10 suppleret med muligheden for at deklarere ydelsen på baggrund af SCOP-værdier (gange faktor) på linje med normeffektfaktoren.

Den europæiske standard muliggør deklaration af varmepumper efter 3 forskellige klimazoner. ”Average”, der gælder for Strasbourg, er ikke så forskellig fra danske forhold, hvorfor de kommende SCOP-værdier i BR 10 vil blive baseret herpå.

Udeluft gennem kanaler i jord


I en del nybygninger i Danmark og udlandet føres udeluften til ventilationen gennem kanaler anbragt i jorden. Formålet hermed er at forvarme luften om vinteren og køle luften om sommeren, hvilket kan mindske energiforbruget til opvarmning og køling. Specielt kan det mindske risikoen for isdannelse i ventilationsanlæggets varmegenvindingsanlæg om vinteren

Med kanaler ført i jord er der imidlertid også en risiko for, at vanddamp kondenserer i kanalen. Desuden kan der være risiko for indtrængning af grundvand eller med uheldig udformning af luftindtag også af nedbør. Med vand i kanalen er der mulighed for vækst af skimmelsvamp. Risikoen for kondens findes især om sommeren og efteråret, hvor varm fugtig luft kondenserer i jordkanalen. Den forurenede udeluft føres hermed ind som friskluft i bygningen. Tyske anvisninger indeholder derfor beskrivelse af løsninger med fald og afløb til brønde.

SBi har for Energistyrelsen foretaget en undersøgelse af forekomsten af mikrobiel vækst i 7 tilfældigt udvalgte anlæg med jordrør. Alle 7 anlæg har drænbrønde. Undersøgelsen omfatter 3 skoler, et medborgerhus, en børneinstitution, et etageboligbyggeri og et parcelhus. Den mikrobielle undersøgelse omfatter aftryk på dyrkningsplader, som efterfølgende er behandlet på svampelaboratoriet på Teknologisk Institut. Som det fremgår af rapporten, forekommer mikrobiel vækst med forskellige skimmelsvampe, hvoraf nogle er problematiske for indeklimaet i 6 ud af 7 installationer. I den 7. bygning, hvor der er registreret almindelig forekomst af skimmelsvampe fra støv, giver udformningen af luftindtag imidlertid formodning om, at problemer let kan opstå, idet regn og sne samt diverse nedfald frit kan samles i kanalen.

Alle de 7 undersøgte anlæg viste sig på afgørende punkter – efter SBi’s og Energistyrelsens opfattelse - at være udført i strid med gældende byggebestemmelser i BR 10 og DS 447 Norm for mekaniske ventilationsanlæg. Det gælder først og fremmest muligheden for inspektion og rensning af jordrør, placering og udformning af luftindtag, så der ikke sker forurening af den friske luft og mangelfuld filtrering.

På denne baggrund vil Energistyrelsen advare mod anvendelsen af jordrør og opfordre til, at der benyttes andre principper, fx vil den samme effekt kunne opnås med en væskefyldt jordslange og en forvarmeflade i ventilationsanlægget.