Forside

Energimæssig betydning af tæthed

Er byggeriet utæt, vil infiltration medføre indtrængning af udeluft, som stiller krav til bygningens varmeanlæg. Hvis dette er projekteret med en for lille sikkerhedsmargin, vil en øget infiltration, i forhold til forudsætningen i beregningerne, hurtigt kunne medføre problemer med opvarmning af bygningen.

For at illustrere denne problematik beregnes energibehovet for en 149,6 m² bolig opført efter energibestemmelserne i BR18 med en ekstra tæthed svarende til lavenergiklasse. Dernæst sammenlignes samme hus opført med samme klimaskærm, men udført med en tæthed, hvor utæthederne giver et dobbelt så stor volumenstrøm ved trykprøvning, og endelig beregnes energibehovet i samme hus men med utætheder svarende til 3 gange så stor volumenstrøm ved trykprøvning. Den eneste parameter, der varieres i beregningen, er således infiltrationen i vinterperioden (dvs. opvarmningssæsonen).

Resultatet er vist i figuren. Her fremgår det, hvor vigtig tætheden af klimaskærmen er, når energibehovet beregnes. Er klimaskærmen utæt med høj infiltration, vil det hurtigt kunne mærkes på energiregningen til opvarmning. På figuren er medtaget infiltration for samme hus med 3 tæthedsniveauer.

Tidligere er der i mange boliger målt luftskifter, der er 4 gange højere end kravet til lavenergiklasse. Det medfører et ekstra energiforbrug på mere end 9 kWh/m².