Forside

BR 18 basishus

Energirammen kan opfyldes via mange varianter af klimaskærme, installationer og energiforsyning. Derfor er der i basishuset taget udgangspunkt i opfyldelse af bygningsreglementets komponentkrav og opfyldelse af krav til klimaskærmen. Der vil derfor som regel være en manko i forhold til opfyldelse af energirammen. Nedenfor beskrives basishuset og den manko, der skal dækkes, for at bygningen opfylder energirammen i BR 18.

Loftet har en U-værdi på 0,10 W/m² K, som normalt kan opnås med 350 mm isolering. Der er tunge ydervægge med letbeton indvendigt, 250 mm isolering, tegl udvendigt og 50 mm kuldebroafbrydelse i vindues- og dørfalse, som giver en U-værdi på 0,14 W/m² K. Ydervægsfundamenter er med 2 skifter letklinkerblokke med isoleret kerne på ca. 100 mm og et linjetab på 0,13 W/m K. Terrændækket har en U-værdi på 0,08 W/m² K svarende til 370 mm isolering udlagt på kapillarbrydende lag, alternativt 900 mm letklinker eller kombination af disse. Skillevægge er i letbeton.

Vinduer har energimærke B. Større glasfelter er opdelt med vandret og lodret post.

Der etableres udvendig automatisk styret solafskærmning på de sydvendte vinduer og på stuevinduet i østgavlen, for at kunne overholde kravene til termisk indeklima om sommeren. Solafskærmningen er kun aktiv i sommerhalvåret.

Der er naturlig ventilation med udeluftventiler i beboelsesrummene og aftrækskanaler fra køkken og bad samt emhætte i køkken.

Udluftningsmulighederne om sommeren er forbedret for at kunne opnå et typisk luftskifte på 8 h-1 på de varmeste dage i huset og især i det mest kritiske rum, som er stuen.

Der er gulvvarme i alle rum. For at begrænse varmetilførsel til rum, der ikke altid har behov for varme, er fordelingsrør til varme og varmt vand trukket øverst i isoleringslaget under betonen i terrændækket.

Cirkulationspumpen er en A-pumpe. Rør, armaturer, ventiler og pumper er isoleret efter kravene i DS 452.

Varmeforsyningen er enten fjernvarme, naturgas eller varmepumpe. Naturgasfyret er kondenserende med 96 % virkningsgrad ved fuldlast og 105 % ved 30 % dellast i henhold til CE-mærkningen. Varmepumpen er en udeluftvarmepumpe med en COP på 3,3 ved 7 ⁰C udetemperatur og 45 ⁰C fremløbstemperatur i varmeanlægget.

Energirammen er 36,7 kWh/m² pr. år.

Tabel 1. Basishuset og manko i forhold til energirammen

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Manko
Basishus med fjernvarme 58,4 0,8 0,0 51,1 + 14,4
Basishus med naturgas 58,4 1,2 0,0 60,7 + 24,0
Basishus med varmepumpe 0,0 21,4 0,0 40,7 + 4,0