Boliger


En forudsætning for et sundt indeklima er, at boligen har tilstrækkelig ventilation.

Ventilationen skal sikre tilfredsstillende luftkvalitet gennem fjernelse af forureninger i form af vanddamp, skadelige eller ubehagelige stoffer fra bygningsdele og inventar samt bioeffluenter og CO2 fra personer.

Byggematerialer bør i videst muligt omfang vælges, så de bidrager mindst muligt til forureningen af indeluften. Den største forureningskilde i boliger er sædvanligvis fugt fra personer, husdyr, badning, madlavning, rengøring og grønne planter. Desuden skal ventilationen hjælpe med at fjerne overskudsvarme fra boligen. Energiforbruget til at opvarme den nødvendige udelufttilførsel nedbringes ved anvendelse af varmegenvinding.

Enfamiliehuse kan ventileres med naturlig ventilation, hvor udeluft tilføres via udeluftventiler i ydervægge og fjernes via aftrækskanaler fra køkken, bryggers og bad. Hertil kommer udluftning via vinduer.

I mange nye huse etableres der mekanisk ventilation med varmegenvinding, så varmetabet ved ventilation om vinteren kan begrænses. Om sommeren er udluftning via vinduer et nødvendigt supplement eller et alternativ. Her er der behov for at bortventilere solvarmen, specielt hvis huset har store vinduespartier mod syd, øst eller vest. De fleste anlæg har mulighed for bypass af varmegenvinderen, så der ikke varmegenvindes om sommeren. I stedet anvendes udeluften til køling i det omfang, det er muligt.

I nye etageboliger er der krav om at anvende mekanisk ventilation med varmegenvinding, men også her er udluftning via vinduer nødvendig om sommeren for at fjerne overskudsvarmen.

Tørt er ofte godt
Det sunde indeklima har en lav luftfugtighed i vinterhalvåret. Det betyder, at de husstøvmider, som kan være årsag til udvikling af husstøvmideallergi, får sværere ved at formere sig. Den relative luftfugtighed om vinteren bør derfor holdes under ca. 45 pct.

Indeluften kan kun sjældent blive for tør, selv om den godt kan føles sådan. Tørre slimhinder skyldes som regel andre forhold end lav luftfugtighed. Årsagen kan fx være støv, for høj temperatur eller måske brug af medicin.

Bliver luften om vinteren meget tør kan trægulve og andre organiske materialer trække sig sammen og revne. Med en luftfugtighed på under 30 pct. kan laminerede trægulve delaminere. Et forhold der også kendes fra trægulve med gulvvarme.

Krav til ventilation
Bygningsreglementet har en række krav til ventilation af boligen. Først og fremmest skal ventilationen fjerne ”forurening” fra boligen, især fra køkken, bad og toilet – de våde rum.

Ventilationen skal også sørge for, at der bliver tilført udeluft til opholdsrummene som erstatning for den fjernede luft.

Trækgener
Uanset hvordan udeluft tilføres til boligen, kan der opstå trækgener. Specielt på kolde dage og dage med blæst kan der opstå trækgener ved naturlig ventilation. Nogle udeluftventiler tilfører den kolde luft med høje hastigheder, og her er risikoen for trækgener særlig stor, se afsnittet om naturlig ventilation. Ved mekanisk ventilation anvendes varmegenvinding, som opvarmer tilluften.

Ventilationen må ikke medføre trækgener i opholdszonen. Træk er defineret som lokal afkøling af kroppen hidrørende fra luftbevægelse. Opholdszonen er defineret som det område i et rum, hvor personer kan forventes at opholde sig i længere tid.

Bygningsreglementets krav til fravær af træk kan forventes opfyldt, såfremt draught rate i opholdszonen i lokaler med stillesiddende aktivitet ikke overstiger 20 pct. Draught rate udtrykker den procentvise andel af personer, som kan forventes at være generet af træk. Trækrisikoen afhænger blandt andet af lufttemperaturen, lufthastigheden og turbulensintensiteten i rummet. Figuren nedenfor angiver maksimale lufthastigheder, for at draught rate ikke overstiger 20 pct. ved en typisk turbulensintensitet på 40 pct. Ved andre turbulensintensiteter, f.eks. ved brug af fortrængningsventilation, vil de maksimale lufthastigheder være anderledes. Draught rate er defineret i DS/EN ISO 7730.

Figur. Maksimale lufthastigheder, for at draught rate ikke overstiger 20 pct. ved en typisk turbulensintensitet på 40 pct.