Forside

BR 18 basiskontorhus

Energirammen kan opfyldes via mange kombinationer af klimaskærme, installationer og energiforsyning. Derfor er der i basishuset taget udgangspunkt i opfyldelse af bygningsreglementets komponentkrav og opfyldelse af krav til klimaskærmen. Der vil derfor som regel være en manko i forhold til opfyldelse af energirammen. Nedenfor beskrives basishuset og den manko, der skal dækkes, for at bygningen opfylder energirammen i BR 18.

Taget er isoleret med 300 mm isolering og har en U-værdi på 0,13 W/m² K.

I gavlene er der tunge ydervægge med beton indvendigt, 190 mm isolering, tegl udvendigt og 50 mm kuldebroafbrydelse i vindues- og dørfalse og har en U-værdi på 0,21 W/m² K. Fyldningspartierne i facaderne er isoleret med 250 mm isolering og har en U-værdi på 0,18 W/m² K. Skillevægge om kernen er i beton. Kælderdækket har 100 mm isolering og en U-værdi på 0,34 W/m²K.

Vinduer går til underkant af loft. Vinduerne er med 2-lags energiruder, varm kant og har energimærke B.

Der er udvendig solafskærmning med en afskærmningsfaktor på 0,2 foran alle vinduer bortset fra de nordvendte. Solafskærmningen styres automatisk, således at den aktiveres ved direkte sol på facaden.

Der er mekanisk ventilation med varmegenvinding i kontorerne. Ventilationsanlægget er med konstant volumenstrøm. Ventilationsraten er 2,4 liter/sek. pr. m² opvarmet etageareal af hensyn til temperaturforholdene i rummene i sommerhalvåret. Den nødvendige ventilationsrate om vinteren af hensyn til luftkvalitet er 1,2 liter/sek. pr. m² opvarmet etageareal. Varmegenvindingen har en temperaturvirkningsgrad på 70 % og effektiv automatisk afisning. Ventilationsanlægget har et specifikt elforbrug til lufttransport, SEL, på 1.800 J/m³. Anlægget kører om natten i varme perioder. Der er automatisk styrede åbnere på udluftningsvinduerne, som fungerer i brugstiden året rundt, hvis der bliver for varmt i rummene. Der er udsugning uden varmegenvinding fra toiletter.

Der er en belysning på 300 lux i kontorerne og på 50 lux i alle andre rum. Den installerede effekt til belysning er 8 W pr. m² opvarmet etageareal i kontorerne og 5 W pr. m² opvarmet etageareal i andre rum. Belysningen i kontorerne er opdelt i 3 rækker på langs af facaden. Belysningen i kontorerne tændes og slukkes automatisk i hver sektion efter dagslyset. Der er konstant lys i trapperummet. Om natten er der lys på trappe og i elevator samt i udvalgte lysarmaturer i trapperum og i midterzonen i kontorerne.

Kontorhuset opvarmes med radiatorer. Varmeforsyning og varmtvandsbeholder står i den uopvarmede kælder. Der er et sæt lodrette stigstrenge til fordeling af varme og varmt brugsvand på hver side af trapperummet i kernen midt i bygningen. Det varme brugsvand er forsynet med cirkulation. Rør, armaturer, ventiler og pumper samt ventilationskanaler og aggregat er isoleret efter kravene i DS 452.

Varmeforsyningen er enten fjernvarme, naturgas eller varmepumpe. Naturgasfyret er kondenserende med 96 % virkningsgrad ved fuldlast og 105 % ved 30 % dellast i henhold til CE-mærkningen. Varmepumpen er en udeluftvarmepumpe med en COP på 3,3 ved 7 °C udetemperatur og 45 °C fremløbstemperatur i varmeanlægget.

Energirammen er 41,3 kWh/m² pr. år.

Tabel 1. BR 18 basishus og manko i forhold til energirammen

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Manko
Basishus med fjernvarme 35,0 36,0 0,0 98,2 + 56,9
Basishus med naturgas 35,2 36,1 0,0 103,8 + 62,5
Basishus med varmepumpe 0,0 49,7 0,0 94,5 + 53,,2