Forside

BR18 basisrækkehus

Energirammen kan opfyldes via mange kombinationer af klimaskærme, installationer og energiforsyning. Derfor er der i basishuset taget udgangspunkt i opfyldelse af bygningsreglementets komponentkrav og opfyldelse af krav til klimaskærmen. Der vil derfor som regel være en manko i forhold til opfyldelse af energirammen. Nedenfor beskrives basishuset og den manko, der skal dækkes, for at bygningen opfylder energirammen i BR18.

Loftet har en U-værdi på 0,10 W/m² K, som normalt kan opnås med 350 mm isolering. Skråvæggene har en U-værdi på 0,19 W/m² K, som normalt kan opnås med 200 mm isolering. Trempelvæggene har en U-værdi på 0,18 W/m² K, som normalt kan opnås med 250 mm isolering. Der er tunge ydervægge med letbeton indvendigt, 250 mm isolering, tegl udvendigt og 50 mm kuldebroafbrydelse i vindues- og dørfalse, som giver en U-værdi på 0,17 W/m² K i facaderne. I gavlene er der er tunge ydervægge med letbeton indvendigt, 250 mm isolering, tegl udvendigt, som giver en U-værdi på 0,13 W/m² K. Skillevægge er i letbeton. Ydervægsfundamenter er med to skifter letklinkerblokke med isoleret kerne og et linjetab på 0,13 W/m K. Skillevægsfundamenter er med to skifter letklinkerblokke. Terrændækket inklusive skillevægsfundamenterne har en U-værdi på 0,10 W/m² K svarende til 370 mm isolering udlagt på kapillarbrydende lag, alternativt 900 mm letklinker eller kombination af disse.

Vinduer har energimærke B.

Der etableres udvendig automatisk styret solafskærmning på de sydvendte ovenlysvinduer, for at kunne overholde kravene til termisk indeklima om sommeren. Solafskærmningen er kun aktiv i sommerhalvåret.

Der er naturlig ventilation med udeluftventiler i beboelsesrummene og aftrækskanaler fra køkken og bad samt almindelig emhætte i køkken. Udluftningsmulighederne om sommeren er på et niveau så der kan opnås et luftskifte på 7 h-1 på de varmeste dage i huset og især i det mest kritiske rum, som er det store værelse på 1. sal.

Der er gulvvarme i alle rum. For at begrænse varmetilførsel til rum, der ikke altid har behov for varme, er fordelingsrør til varme og varmt vand trukket øverst i isoleringslaget under betonen i terrændækket. Cirkulationspumpen er en A-pumpe. Rør, armaturer, ventiler og pumper er isoleret efter kravene i DS 452.

Varmeforsyningen er enten fjernvarme, naturgas eller varmepumpe.

Naturgasfyret er kondenserende med 96 % virkningsgrad ved fuldlast og 105 % ved 30 % dellast i henhold til CE-mærkningen. Varmepumpen er en udeluftvarmepumpe med en COP på 3,3 ved 7 °C udetemperatur og 45 °C fremløbstemperatur i varmeanlægget.

Energirammen er 37,6 kWh/m² pr. år.

Tabel 1. Basishuset BR18 og manko i forhold til energirammen

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Manko
Basishus med fjernvarme 49,2 0,5 0,0 42,9 + 5,3
Basishus med naturgas 51,0 1,2 0,0 53,3 + 15,7
Basishus med varmepumpe 0,0 18,6 0,0 35,4 - 2,2