BR18 basisrækkehus


Energirammen kan opfyldes via mange kombinationer af klimaskærme, installationer og energiforsyning. Derfor er der i basishuset taget udgangspunkt i opfyldelse af bygningsreglementets komponentkrav og opfyldelse af krav til klimaskærmen. Der vil derfor som regel være en manko i forhold til opfyldelse af energirammen. Nedenfor beskrives basishuset og den manko, der skal dækkes, for at bygningen opfylder energirammen i BR18.

Loftet har en U-værdi på 0,10 W/m² K, som normalt kan opnås med 350 mm isolering. Skråvæggene har en U-værdi på 0,19 W/m² K, som normalt kan opnås med 200 mm isolering. Trempelvæggene har en U-værdi på 0,18 W/m² K, som normalt kan opnås med 250 mm isolering. Der er tunge ydervægge med letbeton indvendigt, 250 mm isolering, tegl udvendigt og 50 mm kuldebroafbrydelse i vindues- og dørfalse, som giver en U-værdi på 0,17 W/m² K i facaderne. I gavlene er der er tunge ydervægge med letbeton indvendigt, 250 mm isolering, tegl udvendigt, som giver en U-værdi på 0,13 W/m² K. Skillevægge er i letbeton. Ydervægsfundamenter er med to skifter letklinkerblokke med isoleret kerne og et linjetab på 0,13 W/m K. Skillevægsfundamenter er med to skifter letklinkerblokke. Terrændækket inklusive skillevægsfundamenterne har en U-værdi på 0,10 W/m² K svarende til 370 mm isolering udlagt på kapillarbrydende lag, alternativt 900 mm letklinker eller kombination af disse.

Vinduer har energimærke B.

Der etableres udvendig automatisk styret solafskærmning på de sydvendte ovenlysvinduer, for at kunne overholde kravene til termisk indeklima om sommeren. Solafskærmningen er kun aktiv i sommerhalvåret.

Der er naturlig ventilation med udeluftventiler i beboelsesrummene og aftrækskanaler fra køkken og bad samt almindelig emhætte i køkken. Udluftningsmulighederne om sommeren er på et niveau så der kan opnås et luftskifte på 7 h-1 på de varmeste dage i huset og især i det mest kritiske rum, som er det store værelse på 1. sal.

Der er gulvvarme i alle rum. For at begrænse varmetilførsel til rum, der ikke altid har behov for varme, er fordelingsrør til varme og varmt vand trukket øverst i isoleringslaget under betonen i terrændækket. Cirkulationspumpen er en A-pumpe. Rør, armaturer, ventiler og pumper er isoleret efter kravene i DS 452.

Varmeforsyningen er enten fjernvarme, naturgas eller varmepumpe.

Naturgasfyret er kondenserende med 96 % virkningsgrad ved fuldlast og 105 % ved 30 % dellast i henhold til CE-mærkningen. Varmepumpen er en udeluftvarmepumpe med en COP på 3,3 ved 7 °C udetemperatur og 45 °C fremløbstemperatur i varmeanlægget.

Energirammen er 37,6 kWh/m² pr. år.

Tabel 1. Basishuset BR18 og manko i forhold til energirammen

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Manko
Basishus med fjernvarme 49,2 0,5 0,0 42,9 + 5,3
Basishus med naturgas 51,0 1,2 0,0 53,3 + 15,7
Basishus med varmepumpe 0,0 18,6 0,0 35,4 - 2,2

Isolering


Der er undersøgt en række løsninger til isolering. I tabellen fremgår det, hvilken indflydelse det har på bygningens energibehov i forhold til basishuset.

Loftets isolering forøges med 50 mm til 400 mm og U-værdi 0,09 W/m² K.

Skråvæggens isolering forøges med 50 mm til 250 mm og U-værdi 0,15 W/m² K. Trempelvæggens isolering forøges med 50 mm til 300 mm og U-værdi 0,15 W/m² K. Ydervæggens isolering forøges med 50 mm til 300 mm U-værdi 0,15 W/m² K. Gavlenes isolering er forøget med 50 mm til 300 mm og U-værdi 0,11 W/m² K.

Tabel 2. Basishus BR18 forbedret med en række isoleringstiltag

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med fjernvarme 49,2 0,5 0,0 42,9
Enkelttiltag
hver for sig:
Loft med U-værdi 0,09 W/m² K 49,0 0,5 0,0 42,7 - 0,2
Skråvægge med U-værdi 0,15 W/m² K 48,4 0,5 0,0 42,2 - 0,7
Trempelvægge med U-værdi 0,15 W/m² K 48,9 0,5 0,0 42,6 - 0,3
Ydervæg i facade med U-værdi 0,15 W/m² K 48,9 0,5 0,0 42,6 - 0,3
Ydervæg i gavle med U-værdi 0,11 W/m² K 49,1 0,5 0,0 42,8 - 0,1

Det ses, at det lille overfladeareal i det kompakte rækkehus medfører en beskeden besparelse ved at forbedre klimaskærmens isolering.

Vinduesløsninger


Der er undersøgt en række løsninger til vinduer. I tabellen fremgår det, hvilken indflydelse det har på bygningens energibehov i forhold til basishuset.

Tabel 3. Basishus BR18 forbedret med A-mærkede vinduer

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med fjernvarme 49,2 0,5 0,0 42,9
Enkelttiltag
hver for sig:
Vinduer med energimærke A 48,2 0,5 0,0 42,0 - 0,9

Design


Der er undersøgt en række løsninger til orientering og skygger. I tabellerne fremgår det, hvilken indflydelse det har på bygningens energibehov i forhold til basishuset.

Tabel 4. Indflydelsen af husets orientering på energibehovet

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med fjernvarme 49,2 0,5 0,0 42,9
Enkelttiltag
hver for sig:
Drejet 45° med uret. Havefacade mod SV 50,0 0,5 0,0 43,5 + 0,6
Drejet 90° med uret. Havefacade mod V 51,0 0,5 0,0 44,3 + 1,4
Drejet 135° med uret. Havefacade mod NV 50,2 0,5 0,0 43,7 + 0,8
Drejet 180° med uret. Havefacade mod N 49,5 0,5 0,0 43,1 + 0,2

Nedenfor vises betydningen af skygge fra omgivelserne, helt omkranset af beplantning, svarende til en horisontvinkel til toppen af beplantningen på 25° i alle retninger, eller helt omkranset af høje træer, svarende til en horisontvinkel til trætoppene på 45° i alle retninger.

Tabel 5. Betydningen af træer eller anden form for skygge, fx fra omliggende bebyggelse

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med fjernvarme 49,2 0,5 0,0 42,9
Enkelttiltag
hver for sig:
Omkranset af beplantning 51,2 0,6 0,0 44,6 + 1,7
Omkranset af høje træer 53,3 0,6 0,0 46,4 + 3,5

Sammenlignet med tabel 3 ses det, at skygger har mindre indflydelse på energibehovet end i det oprindelige hus.

Ventilation og tæthed


Der er undersøgt en række løsninger til ventilation og tæthed. I tabellen fremgår det, hvilken indflydelse det har på bygningens energibehov i forhold til basishuset.

Huset udstyres med et balanceret mekanisk ventilationsanlæg med både indblæsning og udsugning samt varmegenvinding. Udsugningen fra køkken og badeværelser er på samlet 45 liter/s konstant. Indblæsning i boligrum er på samlet 40 liter/s konstant. Anlægget opfylder netop minimumskravene i bygningsreglementet. Varmegenvinderen har en temperaturvirkningsgrad på 80 % og effektiv automatisk afisning. Det specifikke elforbrug til lufttransport, SEL, er 1.000 J/m³. Der er elvarmeflade og en indblæsningstemperatur indstillet på 18 °C.

Som ovenfor, men med vandvarmeflade indstillet på 18 °C.

Huset udstyres med et ekstra energieffektivt mekanisk ventilationsanlæg med både indblæsning og udsugning samt varmegenvinding. Udsugningen fra køkken og badeværelser er på samlet 45 liter/s konstant. Indblæsning i boligrum er på samlet 40 liter/s konstant. Varmegenvinderen har en temperaturvirkningsgrad på 85 %. Det specifikke elforbrug til lufttransport, SEL, er 800 J/m³. Der er elvarmeflade og en indblæsningstemperatur indstillet på 18 °C.

Huset har energieffektiv mekanisk ventilation. Huset er desuden udført med 1/2 så mange utætheder som tilladt i henhold til minimumskravet til tæthed, svarende til et luftskifte på 0,5 liter/sek. pr. m² ved trykprøvning med 50 Pa.

Tabel 6. Basishus BR18 med forskellige forbedringer af ventilationsanlæg og tæthed

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med fjernvarme 49,2 0,5 0,0 42,9
Enkelttiltag
hver for sig:
Balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding og el-varmeflade 34,3 5,7 0,0 39,9 - 3,0
Balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding og vandvarmeflade 36,8 3,1 0,0 37,2 - 5,7
Energieffektiv balanceret mekanisk ventilation 34,3 3,7 0,0 36,2 - 6,7
Energieffektiv balanceret mekanisk ventilation og ekstra tæt klimaskærm 31,8 3,7 0,0 34,0 - 8,9

Energiforsyning


Der er undersøgt en række løsninger til energiforsyninger og vedvarende energi. I tabellerne fremgår det, hvilken indflydelse det har på bygningens energibehov i forhold til basishuset.

Solenergi

Huset forsynes med 25 m² solceller monteret på taget. Solcellerne er tilsluttet husets almindelige elinstallation gennem konverter.

Der placeres et solvarmeanlæg til varmt vand med 4 m² solfanger pr. hus lagt på taget og 155 liter solvarmebeholder i bryggers. Suppleringsvarme fra kedel i opvarmningssæsonen og fra elpatron om sommeren. Pumpen i solvarmesystemet er en A-pumpe.

Huset forsynes med solvarmeanlæg til både rumopvarmning og varmt vand med 8 m² solfanger pr. hus lagt på taget og 155 liter solvarmebeholder i bryggers. Suppleringsvarme fra kedel i opvarmningssæsonen og fra elpatron om sommeren. Pumpen i solvarmesystemet er en A-pumpe.

Tabel 7. Basishus BR18 med fjernvarme og solceller

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med fjernvarme 49,2 0,5 0,0 42,9
Enkelttiltag
hver for sig:
25 m² solcelleanlæg 49,2 -1,2 0,0 38,6 - 4,3

Tabel 8. Basishus BR18 med naturgas og solvarme

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med naturgas 51,0 1,2 0,0 53,3
Enkelttiltag
hver for sig:
Solvarme til varmt vand 38,1 2,3 0,0 42,5 - 10,8
Solvarme til rumopvarmning og varmt vand 35,6 2,0 0,0 39,5 - 13,8

Varmepumpe

Forbedret varmepumpe via bl.a. omdrejningstalsregulering.

Tabel 9. Basishus BR18 med bedre varmepumpe

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med varmepumpe 0,0 18,6 0,0 35,4
Enkelttiltag
hver for sig:
Omdrejningstalsreguleret varmepumpe 0,0 17,1 0,0 32,4 - 3,0

Opfyldelse af BR18


Nedenfor er en række eksempler på, hvordan energirammen kan opfyldes ved forskellige kombinationer af løsninger for de tre varmeforsyninger. Der er anvendt en energifaktor på 0,85 for fjernvarme, 1,00 for naturgas og 1,90 for el.

Energirammen er 37,6 kWh/m² pr. år.

Tabel 10. BR18 rækkehus med fjernvarme

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med fjernvarme 49,2 0,5 0,0 42,9
Pakkeløsninger:
Energieffektiv balanceret mekanisk ventilation og ekstra tæt klimaskærm 31,8 3,7 0,0 34,0 - 8,9

Tabel 11. BR18 rækkehus med naturgas

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med naturgas 51,0 1,2 0,0 53,3
Pakkeløsninger:
Energieffektiv balanceret mekanisk ventilation samt solvarme til rumopvarmning og varmt vand. 21,8 5,2 0,0 31,6 - 21,7

Basis rækkehuset med varmepumpe opfylder allerede energirammen. I tabel 12 er vist betydningen af at tilføje energieffektiv balanceret mekanisk ventilation, udskifte varmepumpen til en mere energieffektiv type eller tilføje solceller.

Tabel 12. BR18 rækkehus med varmepumpe

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med varmepumpe 0,0 18,6 0,0 35,4
Pakkeløsninger:
Energieffektiv balanceret mekanisk ventilation. 0,0 16,7 0,0 31,8 - 3,6
Omdrejningstalsreguleret varmepumpe 0,0 17,1 0,0 32,4 - 3,0
20 m2 solcelleanlæg 0,0 16,8 0,0 32,0 - 3,4