Forside

Måling af tæthed

Hvem kan måle?
I bygningsreglementet er der ikke særskilte krav til de virksomheder, der foretager tæthedsmåling. Det er imidlertid væsentligt, at de personer, der foretager målingerne, har den tilstrækkelige viden om tæthedsmåling, er i stand til at tolke måleresultaterne og anvender kalibreret måleudstyr, der måler korrekt.

For at højne kvaliteten og pålideligheden af firmaernes målinger er der etableret to certificeringsordninger, der hver for sig certificerer virksomheder, der kan foretage tæthedsmåling. De certificerede firmaer er underlagt kontrol med, at de har de nødvendige kompetencer, at de har deres kvalitetssikring i orden, og at de får deres måleudstyr kalibreret løbende.

De to certificeringsordninger er etableret af:

  • Byggeriets Kvalitetskontrol A/S og
  • Dansk Standard.

Alle virksomheder, der opfylder betingelserne, kan blive certificeret af en af de to udbydere. Ingen af de to ordninger er indtil videre akkrediteret af DANAK. 

Måling i større bygninger
En række firmaer har erfaringer med måling af tæthed i meget store bygninger. Her er det vigtigt, at det sikres, at bygningen er klargjort hertil. Prøvningen sker typisk med et større antal ventilatorer. I større etageejendomme stiller nogle kommuner krav til måling af tæthed i de enkelte boliger. Ved at måle i de enkelte boliger hver for sig bliver måleresultatet et udtryk for utæthederne i både klimaskærmen og i skillevægge og etageadskillelser mellem boligerne. Tæthedsmålingen vil derfor også kunne vise, om der er mangelfuld tæthed af etageadskillelse eller vægge til tilstødende boliger. Mangler, der kan være årsag til, at lydisolationen mellem boligerne ikke er i orden, og der kan være risiko for brandspredning i tilfælde af brand.

Byggeteknisk kan det være hensigtsmæssigt at analysere eventuelle mulige risici og håndtere dem tidligt i byggeprocessen. Er der fx facadepartier med stor gentagelseseffekt, kan en tæthedsprøvning af et facademodul være fordelagtig, så eventuelle problemløsninger ikke gentages 1.000 gange.

Sådan måles tæthed
Man kan måle lufttætheden i en bygning ved hjælp af en ventilator placeret i en dør ind til huset, også kaldet "blower door". Målingen foretages efter en europæisk standard, hvor huset prøves under tryk og vakuum på 50 Pa. Ved de værdier må luftskiftet ikke overstige 1,5 l/s pr. m2 opvarmet etageareal.

Maaling_af_taethed_stor.jpg

Inden målingen bliver udført, skal man sørge for at forsegle alle udeluftventiler og aftrækskanaler, der indgår i husets ventilationssystem. På den måde bliver målingen et udtryk for husets tæthed.

Tre metoder til at finde utætheder
Der er tre forskellige metoder til at finde utætheder. Man kan bruge en røgampul eller et anomometer, eller man kan vælge at bruge et termovisionskamera til at registrere de områder, der er særligt afkølede som følge af luftgennemgangen. Termovision er den dyreste løsning.

Måling af tæthed med en røgampul.

Maaling_af_taethed_ved_roegampul_stor.jpg

Måling ved samling med et anomometer.

Maaling_af_taethed_ved_samling_anomometer_stor

Måling med et termovisionskamera.

foto_og_termogram_af_luftindtraengning_stor

Utætte steder kan fx forekomme i samlinger mellem væg og loft og ved lampeudtag i loftet. Hvis bygningen er sat i undertryk, kan det medføre, at kold luft trækker ind alle steder, hvor bygningen er utæt. Termografering med et termovisionskamera afslører de utætte områder som blå striber/”tunger”.

Hvis man vælger at bruge termografering i forbindelse med "blower door" test, bør der være en temperaturforskel på mindst 5 grader mellem ude og inde.