Forside

Måling af tæthed

Hvem kan måle?
I bygningsreglementet er der ikke særskilte krav til de virksomheder, der foretager tæthedsmåling. Det er imidlertid væsentligt, at de personer, der foretager målingerne, har den tilstrækkelige viden om tæthedsmåling, er i stand til at tolke måleresultaterne og anvender kalibreret måleudstyr, der måler korrekt.

For at højne kvaliteten og pålideligheden af firmaernes målinger er der etableret to certificeringsordninger, der hver for sig certificerer virksomheder, der kan foretage tæthedsmåling. De certificerede firmaer er underlagt kontrol med, at de har de nødvendige kompetencer, at de har deres kvalitetssikring i orden, og at de får deres måleudstyr kalibreret løbende.

De to certificeringsordninger er etableret af:

  • Byggeriets Kvalitetskontrol A/S og
  • Dansk Standard.

Alle virksomheder, der opfylder betingelserne, kan blive certificeret af en af de to udbydere. Ingen af de to ordninger er indtil videre akkrediteret af DANAK.

Måling i større bygninger
En række firmaer har erfaringer med måling af tæthed i meget store bygninger. Her er det vigtigt, at det sikres, at bygningen er klargjort hertil. Prøvningen må i nogle tilfælde ske ved anvendelse af flere ventilatorer. I eksempelvis større beboelsesejendomme kan en tæthedsprøvning tilrettelægges på en sådan måde, at det er muligt at bestemme såvel utætheder i klimaskærmen som mangelfuld tæthed af etageadskillelse eller vægge til tilstødende boliger. Sidstnævnte kan også have betydning for lydisolation og brandsikring.

Byggeteknisk kan det være hensigtsmæssigt at analysere eventuelle risici og håndtere dem tidligt i byggeprocessen. Er der fx facadepartier med stor gentagelseseffekt, kan en tæthedsprøvning af et facademodul være fordelagtig, så eventuelle problemløsninger ikke gentages 1.000 gange.

Sådan måles tæthed
Klimaskærmens tæthed måles ved hjælp af en ventilator placeret i en dør ind til huset, også kaldet "blower door". Målingen foretages efter en europæisk standard, hvor huset prøves ved undertryk og ved overtryk. Ved ±50 Pa må volumenstrømmen ikke overstige 1,0 l/s pr. m2 opvarmet etageareal. For lavenergiklasse er kravet 0,7 l/s pr. m2 opvarmet etageareal.

Maaling_af_taethed_stor.jpg

Inden målingen udføres lukkes åbninger for naturlig ventilation, vinduer, døre, lemme og lignende i klimaskærmen samt øvrige åbninger, der ikke er beregnet til ventilation. Ventilationsanlæg slukkes og luftindtag og -afkast samt vakuumventiler eller afløb uden vandlås forsegles.

Tre metoder til at finde utætheder
Der er forskellige metoder til at lokalisere utætheder. Man kan fx bruge en røgampul eller et anemometer, eller man kan vælge at bruge et termovisionskamera til at registrere de områder, der er særligt afkølede som følge af luftgennemgangen. Termovision er den dyreste løsning.

Maaling_af_taethed_ved_roegampul_stor.jpg

Vurdering af tæthed med en røgampul.

Maaling_af_taethed_ved_samling_anomometer_stor

Måling ved samling med et anemometer.

foto_og_termogram_af_luftindtraengning_stor

Måling med et termovisionskamera.

Utætte steder kan fx forekomme i samlinger mellem væg og loft og ved lampeudtag i loftet. Hvis bygningen er sat i undertryk, kan det medføre, at kold luft trækker ind alle steder, hvor bygningen er utæt. Termografering med et termovisionskamera afslører de utætte områder som blå striber/”tunger”.

Hvis man vælger at bruge termografering i forbindelse med tæthedsprøvningen, bør der være en temperaturforskel på mindst 5 grader mellem ude og inde.