Forside

Bestemmelserne herom
Kravene til tæthed er, at volumenstrømmen ikke må overstige 1,0 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa: resultatet af trykprøvningen fastlægges som gennemsnittet af målinger ved over- og undertryk. For bygninger med høje rum, hvor klimaskærmens overflade divideret med etagearealet er større end 3, må volumenstrømmen ikke overstige 0,3 l/s pr. m² klimaskærm og for lavenergiklassen 0,21 l/s pr. m².

For lavenergiklassen må volumenstrømmen ikke overstige 0,7 l/s pr m² opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa.

Dokumentation af utætheder i klimaskærmen kan ske ved trykprøvning af bygningen eller repræsentative dele af større bygninger. For etagearealer, hvor der foretages trykprøvning af volumenstrømmen gennem utætheder, kan prøvningsresultatet anvendes ved beregning af energibehovet for disse arealer. Foreligger dokumentation heraf ikke, benyttes 1,5 l/s pr. m².

Såfremt et firma gennem sin kvalitetskontrol og måling af tæthed ved, at bygningerne har en høj grad af tæthed, dvs. en lav volumenstrøm ved trykprøvning, og dokumenterer dette efterfølgende, kan firmaet benytte denne tæthed i forbindelse med eftervisning af, at energirammen er overholdt.

Se også temaet om tæthed.