Forside

Udeluft gennem kanaler i jord

I en del nybygninger i Danmark og udlandet føres udeluften til ventilationen gennem kanaler anbragt i jorden. Formålet hermed er at forvarme luften om vinteren og køle luften om sommeren, hvilket kan mindske energiforbruget til opvarmning og køling. Specielt kan det mindske risikoen for isdannelse i ventilationsanlæggets varmegenvindingsanlæg om vinteren

Med kanaler ført i jord er der imidlertid også en risiko for, at vanddamp kondenserer i kanalen. Desuden kan der være risiko for indtrængning af grundvand eller med uheldig udformning af luftindtag også af nedbør. Med vand i kanalen er der mulighed for vækst af skimmelsvamp. Risikoen for kondens findes især om sommeren og efteråret, hvor varm fugtig luft kondenserer i jordkanalen. Den forurenede udeluft føres hermed ind som friskluft i bygningen. Tyske anvisninger indeholder derfor beskrivelse af løsninger med fald og afløb til brønde.

SBi har for Energistyrelsen foretaget en undersøgelse af forekomsten af mikrobiel vækst i 7 tilfældigt udvalgte anlæg med jordrør. Alle 7 anlæg har drænbrønde. Undersøgelsen omfatter 3 skoler, et medborgerhus, en børneinstitution, et etageboligbyggeri og et parcelhus. Den mikrobielle undersøgelse omfatter aftryk på dyrkningsplader, som efterfølgende er behandlet på svampelaboratoriet på Teknologisk Institut. Som det fremgår af rapporten, forekommer mikrobiel vækst med forskellige skimmelsvampe, hvoraf nogle er problematiske for indeklimaet i 6 ud af 7 installationer. I den 7. bygning, hvor der er registreret almindelig forekomst af skimmelsvampe fra støv, giver udformningen af luftindtag imidlertid formodning om, at problemer let kan opstå, idet regn og sne samt diverse nedfald frit kan samles i kanalen.

Alle de 7 undersøgte anlæg viste sig på afgørende punkter – efter SBi’s og Energistyrelsens opfattelse - at være udført i strid med gældende byggebestemmelser i BR 10 og DS 447 Norm for mekaniske ventilationsanlæg. Det gælder først og fremmest muligheden for inspektion og rensning af jordrør, placering og udformning af luftindtag, så der ikke sker forurening af den friske luft og mangelfuld filtrering.

På denne baggrund vil Energistyrelsen advare mod anvendelsen af jordrør og opfordre til, at der benyttes andre principper, fx vil den samme effekt kunne opnås med en væskefyldt jordslange og en forvarmeflade i ventilationsanlægget.