Ventilation og indeklima


En forudsætning for et sundt indeklima er et fornuftigt luftskifte. Indeklimaet afhænger i høj grad af brugeradfærd, men også af bygningens isolering, ventilationssystem og tæthed.

I forbindelse med energirenoveringer eller andre forbedringer, som omhandler ex nye vinduer, døre og efterisolering, bliver bygningen tættere end før. Tæthed kan i sig selv medføre energibesparelser og en forbedring af indeklimaet med færre trækgener, men hvis ventilationen er for dårlig, har det konsekvenser for indeklimaet. En bygning med for dårlig ventilation vil typisk have forhøjet luftfugtighed – som kan medføre store gener for både bygningen og brugernes sundhed. Det er vigtigt at have øje for ventilation i forbindelse med energirenovering.

Det kan derfor være relevant at installere et ventilationsanlæg som en del af energirenoveringen.

Fugt giver problemer
Fugt i indeluften kan ofte være et problem. Vi producerer fugt, når vi trækker vejret, går i bad, laver mad, tørrer tøj og gør rent. Planter afgiver også fugt. Fugt har stor betydning for personer med anlæg for allergi. Antallet af allergikere er stigende, og den primære årsag til stigningen er mikroorganismer som fx skimmelsvampe, som trives godt med høj luftfugtighed.

Tørt er oftest godt
Det sunde indeklima har en rimelig lav luftfugtighed i vinterhalvåret. Det betyder, at de husstøvmider, som kan være årsag til udvikling af husstøvmideallergi, får sværere ved at formere sig. Den relative luftfugtighed om vinteren bør derfor holdes nede på under 45 pct. i mindst en vintermåned.

Indeluften kan kun sjældent blive for tør, selv om den godt kan føles sådan. Tørre slimhinder kan også skyldes andre forhold end lav luftfugtighed. Årsagen kan fx være støv, for høj temperatur eller måske brug af medicin. Ved en luftfugtighed på under 30 pct. kan der være problemer med at fx trægulve revner og eventuelt delaminerer. Et forhold der også kendes fra trægulve med gulvvarme. Mange oplever også øget forekomst af statisk elektricitet i tør luft, som kan give gener i form af stød.

Krav til ventilation
Bygningsreglementet har en række krav til ventilation i nybyggeri, men ikke i forbindelse med renovering. Først og fremmest skal ventilationen fjerne ”forurening” fra boligen, især fra køkken, bad og toilet – de våde rum.

Ventilationen skal også sørge for, at der bliver tilført frisk udeluft til opholdsrummene som erstatning for den fjernede luft. Ventilationen tilfører ny ilt samtidig med, at den kuldioxid, vi udånder, fjernes. Udover fugt og kuldioxid mindsker ventilationen også forureningen fra partikler, radon, kvælstofilter, formaldehyd og andre opløsningsmidler i indeklimaet.

Ventilationsprincipper


Naturlig ventilation
I mange boliger er ventilationen ofte baseret på naturlig ventilation. Naturlig ventilation består sædvanligvis af aftrækskanaler i køkken og bad og friskluftsventiler i ydervægge eller vinduesrammer. Den friske luft tilføres via ventiler og utætheder og fjernes via aftrækskanaler. Friskluftsventiler i modstående ydervægge kan også bidrage til tværventilation af rummene, når det blæser.

I mange kontorbygninger er der ligeledes naturlig ventilation.

I nye bygninger med naturlig ventilation skal denne være styret for at sikre et godt indeklima og en høj energieffektivitet. For boliger kan styringen være manuel eller automatisk. I andre bygninger end boliger skal styringen være automatisk.

Der skal være mulighed for, at den automatiske styring kan overstyres af brugeren, så det er muligt for brugeren at åbne vinduerne nær dennes arbejdsplads.

Fordele

Ulemper

Mekanisk udsugning
Mange etageejendomme er forsynet med mekanisk udsugning fra køkken og bad og friskluftsventiler i ydervægge eller vinduesrammer. I princippet er det en forbedring af det gamle princip med naturlig ventilation, idet den mekaniske udsugning er med til at sikre, at der altid er et tilstrækkeligt luftskifte, uanset vejrforholdene. På kolde dage kan friskluftstilførslen give trækgener, det kan så føre til at nogle beboere blokerer for udsugningen fra fx bad og køkken, så luftskiftet forøges i de øvrige boliger, der er koblet på samme anlæg. Herved bliver generne i de øvrige boliger forstærket.

Fordele

Ulemper

Balanceret mekanisk ventilation
Balanceret mekanisk ventilation består af en indblæsningsdel med filter og varmeflade og en udsugningsdel samt i nyere anlæg også en varmegenvindingsdel. I boliger forsynes opholdsrum med friskluft, der er opvarmet. Den brugte luft fjernes via udsugning fra køkken og bad og afgiver varmen i varmegenvinderen, inden luften kastes bort.

Fordele

Ulemper

Hybrid ventilation
Ved hybrid ventilation ventileres bygningen med en kombination af naturlig og mekanisk ventilation. Specielt om sommeren er der store fordele ved at udnytte den naturlige ventilation til at fjerne overskudsvarme fra fx solindfald. Om vinteren er der til gengæld fordele ved, at den friske luft opvarmes i det mekaniske ventilationsanlæg, og afkastluftens varme genvindes.

I kontorer med hybrid ventilation kan bygningen køles ned om natten således at komfortkøling i mange tilfælde kan undgås.

Fordele

Ulemper